top of page
291044196_10160029398544280_5568395675622959987_n_edited_edited.jpg

FOreningens vedtægter

Foreningens-byer.jpg

§ 1. Foreningens navn er Ålum og Omegns Beboerforening, Ålum, Gl. Viborgvej 374, 8920 Randers NV


§ 2. Foreningen, der er partipolitisk neutral, har til formål at varetage medlemmernes interesser overfor
myndigheder mv., at tage initiativ til løsning af opgaver af fælles interesse og at medvirke til fremme
sammenhold og trivsel i Ålum og Omegn. Foreningens formål er også gennem forsamlingshuset at være
møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder foreningsaktiviteter og private sammenkomster.

 

§ 3. Som medlem kan optages alle med bopæl på eller med tilknytning til egnen.

 

§ 4. Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For foreningens forpligtelse hæfter alene dens
aktiver, idet hverken bestyrelsen eller medlemmer hæfter personligt.

 

§ 5. Medlemskab kan ikke overdrages, dog kan efterlevende overtage afdød ægtefælles medlemskab.

 

§ 6. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren. Et allerede opkrævet kontingent tilbagebetales
ikke.

 

§ 7. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Udelukkelse af et medlem skal senere
godkendes på en generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal. Endvidere kan bestyrelsen uden
generalforsamlingens godkendelse beslutte at ekskludere medlemmer med mindst 6 måneders
kontingentrestance, hvis medlemmet ikke overholder betalingsfristen i en rykkerskrivelse. Tidligere
medlemmer, som er ekskluderet ved denne paragraf, kan genoptages i foreningen ved betaling af
restancen samt hele kontingentet for optagelsesåret.

 

§ 8. Bestyrelsen træffer i øvrigt alle beslutninger, men kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse
pantsætte eller sælge ejendommen.
Ydelse til renter og afdrag må ved optagelse af lån ikke overstige det faste årlige kontingent fra
medlemmerne.

 

§ 9. Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige eller private tilskud,
indsamlinger eller arrangementer, salg af medlemsbeviser, belåning samt udleje af foreningens lokaler.
Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve kontingent hos foreningens medlemmer. Kontingentets størrelse
fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

 

§ 10. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 11. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der afgår
en revisor hvert år. Generalforsamlingen vælger ligeledes en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

 

§ 12. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling for 2
år ad gangen. Ved 5 i bestyrelsen afgår 3 medlemmer i de ulige år, og i lige år afgår 2 medlemmer, og ved 7
i bestyrelsen afgår 4 medlemmer i de ulige år, og i lige år afgår 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af dens medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Generalforsamlingen vælger en eller flere suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år.
Posten som kasserer kan godt bestrides af en person udenfor bestyrelsen.

§ 13. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer mener det er
påkrævet. Der føres protokol over møderne.

 

§ 14. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang
årligt inden udgangen af februar måned.
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske som bestyrelsen finder det mest
formålstjenligt. Hvert medlem har en stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgbar er enhver,
der har været medlem i mindst 7 dage.

 

§ 15. Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke
4. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
5. Næste års kontingent
6. Indkomne forslag (skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen).
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Valg af 1 suppleant
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt – herunder kan intet vedtages

 

§ 16. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer ønsker det.
Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles som ordinær generalforsamling.

 

§ 17. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Forslag til
ændringer af vedtægter skal indgives til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

§ 18. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

 

§ 19. Salg af fast ejendom eller opløsning af foreningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger, med mindst 2 ugers og højst 4 ugers mellemrum. Ved eventuel opløsning overgår
foreningens formue til almennyttige, velgørende formål i foreningens hjemstedsområde efter
generalforsamlingens bestemmelse.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2016

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2022

 

Ålum den 24. februar, 2022

Ghita Tougaard
Formand

bottom of page