Vedtægter for foreningen Ålum og Omegns Beboerforening

§ l. Foreningens navn er Ålum og Omegns Beboerforening, Ålum, Gl. Viborgvej 374, 8920 Randers NV
§ 2. Foreningen, der er partipolitisk neutral, har til formål at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder mv., at tage initiativ til løsning af opgaver af fælles interesse og at medvirke til at fremme sammenhold og trivsel i Ålum og omegn. Foreningens formål er også gennem forsamlingshuset at være møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder foreningsaktiviteter og private sammenkomster.
§ 3. Som medlem kan optages alle med bopæl på eller med tilknytning til egnen.
§ 4. Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet hverken bestyrelsen eller medlemmer hæfter personligt.
§ 5. Medlemskab kan ikke overdrages, dog kan efterlevende overtage afdød ægtefælles medlemskab.
§ 6. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kasseren. Et allerede opkrævet kontingent tilbagebetales ikke.
§ 7. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Udelukkelse af et medlem skal senere godkendes på en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal. Endvidere kan bestyrelsen uden generalforsamlingens godkendelse beslutte at ekskludere medlemmer med mindst 6 måneders kontingentrestance, hvis medlemmet ikke overholder betalingsfristen i en rykkerskrivelse. Tidligere medlemmer, som er ekskluderet ved denne paragraf, kan genoptages i foreningen ved betaling af restancen samt hele kontingentet for optagelsesåret.
§ 8. Bestyrelsen træffer i øvrigt alle beslutninger, men kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse pantsætte eller sælge ejendommen. Ydelse til renter og afdrag må ved optagelse af lån ikke overstige det faste årlige kontingent fra medlemmerne.
§ 9. Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige eller private tilskud, indsamlinger eller arrangementer, salg af medlemsbeviser, belåning samt udleje af foreningens lokaler. Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve kontingent hos foreningens medlemmer. Kontingentets størrelse fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
§ 10. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 11. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der afgår 1 revisor hvert år. Generalforsamlingen vælger ligeledes 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
§ 12. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling for 2 år ad gangen. Ved 5 i bestyrelsen afgår 3 medlemmer i de lige år, og i ulige år afgår 2 medlemmer, og ved 7 i bestyrelsen afgår 4 medlemmer i de lige år, og i ulige år afgår 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Generalforsamlingen vælger en eller flere suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år. Posten som kasserer kan godt bestrides af en person udenfor bestyrelsen.
§ 13. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer mener det er påkrævet. Der føres protokol over møderne.
§ 14. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske som bestyrelsen finder det mest formålstjenligt. Hvert medlem har en stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgbar er enhver, der har været medlem i mindst 7 dage.
§ 15. Dagsordenen for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent.
2. Valg afstemmetæller
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke.
4. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
5. Næste års kontingent.
6. Indkomne forslag (skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Valg af 1 suppleant.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.
§ 16. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer ønsker det. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles som ordinær generalforsamling.
§ 17. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Forslag til ændringer af vedtægter skal indgives til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.
§ 18. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
§ 19. Salg af fast ejendom eller opløsning af foreningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2 ugers og højst 4 ugers mellemrum. Ved eventuel opløsning overgår foreningens formue til almennyttige, velgørende formål i foreningens hjemstedsområde efter generalforsamlingens bestemmelse.
Vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2016.