Bestyrelsens beretning, generalforsamling 2020, Ålum og Omegns beboerforening. Bonnies del.

Formandens beretning deles igen i år ud på flere medlemmer af bestyrelsen. Det er en naturlig del af, at vi forsøger at være gode til at dele opgaverne imellem hinanden.

Efter at have været en del af bestyrelsen i Ålum og Omegns Beboerforening i en del år efterhånden har jeg oplevet vigtigheden af, at alle løfter i flok – og den viden synes jeg, at vi har været gode til at implementere i foreningens virke. At være i stand til at anvende tidligere høstede erfaringer i en positiv retning gør os stærke, og vi føler os som en stærk gruppe (kvinder), med en kæmpe opbakning fra nærområdet – hvilket giver os vores berettigelse, og det er vi så taknemmelige for.

MØDEFREKVENS: Pt. mødes vi ca. 1 x månedligt i bestyrelsen a ca. 3 timer. Kassereren deltager på de fleste møder, da det er vigtigt for os, at der er styr på økonomien. Opfølgning: Det er blevet bestemt siden sidst, at alle betaler til alle arrangementer – også dem i bestyrelsen.

SYNLIGHED: Vi deler fortsat sedler rundt i alle postkasser i sognet ved mange arrangementer. Vi er dog begyndt at benytte os meget af a-skilte opsat i området samt vores nye flotte skilte ved forsamlingshuset i Ålum.Velkomst af nye borgere samt hvervning af nye medlemmer. Der er nedsat et udvalg. Der er lavet fine poser med brochurer, vedtægter og invitation til næste arrangement i foreningen til uddeling, og nye borgere kontaktes

Ghita Tougaard vil gerne berette om de afholdte arrangementer og aktiviteter, der er en stor del af foreningens prioriteringer:

Overskud fra Byloppemarkedet doneret til Klub´n

Inge Harbo, som er vores kasserer, vil her berette om tiltaget De Blå Mænd, som der blev lagt i støbeskeen til i starten af 2019, udlejning af forsamlingshuset samt de projekter vi har fået udført i forsamlingshuset i årets løb.

BESTYRELSEN: Vi ønsker fremadrettet at fortsætte vores fantastiske samarbejde, men vil også hellere end gerne invitere flere til at deltage – det er tidligere år besluttet, at der kan være 7 personer i bestyrelsen i stedet for kun 5, hvis der er grundlag for det. Man kan også stille op som suppleant. Som suppleant kan man deltage i møder, men har ikke stemmeret ved eventuelle afstemninger. Vi vil rigtig gerne have flere suppleanter.

I år har vi forberedt os lidt, og er så heldige, at vi allerede har flere tilkendegivelser fra folk, der har lyst til at deltage i foreningsarbejdet.

DYGTIGGØRELSE: Vi arbejder fortsat i foreningen med at dygtiggøre os indenfor forskellige områder, der kan komme området til gavn. Derfor interesserer vi os meget for principperne indenfor fundraising ifht. at få flere drømme til at kunne gå i opfyldelse her i området. Vi har også deltaget i Randers kommunes Landdistriktskonference 2019. Det er heldigvis sådan, at der i disse år både fra kommunens men også statens side lægges stor vægt på udvikling i Danmarks landdistrikter. Det er noget, som vi nyder godt af. Klub´n er indstillet til Årets Initiativ af børnene selv i år, og vi krydser fingre for, at den vinder. Vi har også deltaget i et dialogmøde arrangeret af Randers kommune for alle kommunens forsamlingshuse. Dette for at få en status på, hvordan husene fungerer, men også for at inspirere husene til at samarbejde og erfaringsdele i højere grad.

DREJEBØGER: Som nævnt sidste år udformer vi drejebøger for hvert arrangement vi afholder, således at eventuelle nye frivillige nemt vil kunne overtage arrangementer, hvis de har lyst – vi mangler altid engagerede frivillige. Vi har medbragt en mappe med drejebøger i dag, som I kan se.

OPHALERPLADSEN/AKTIVITETSPLADSEN VED NØRREÅEN: Der er søgt penge nok hjem til, at projektet kan blive en realitet. Det har været en længerevarende proces at få de nødvendige tilladelser i hus – det lader dog til, at der nu kun mangler landzonetilladelse samt byggetilladelse fra Favrskov kommune. Det besværliggør naturligvis processen, at det er 2 kommuner, der skal ansøges om og behandle de samme ting. Der afholdes et stormøde d. 12 marts kl 19.

BOSÆTNINGSKAMPAGNE: Randers kommune arbejder på at lave en bosætningskampagne, hvor de på deres hjemmeside reklamerer for forskellige småbyer i området – og bl.a. blev vi spurgt i Ålum, om vi ville være behjælpelige med at fodre dem med info om vores by og område samt billeder herfra. Det har vi lavet og sendt ind.

OPFØLGNING PÅ BORGERMØDE OM TILFØRTE MIDLER FRA BRUGSEN: Likvidationsudvalget ved Brugsens Støtteforening valgte, at beboerforeningen skulle være modtager af den sum penge, der blev tilbage efter at Brugsen i Ålum lukkede og boet blev gjort op. Det drejer sig om. 263.391,48 flotte kr., som vi simpelthen er så benovede over tilkommer vores forening.

Vi afholdte et borgermøde om evt. anvendelse af midlerne, hvor der blev foreslået 5 ting.

  • 1. Udvendig belysning af Ålum Kirke – Dette bakker Beboerforeningen op med et tilskud
  • 2. En kampagne omhandlende behovet for en cykelsti mellem Ålum og Tånum – der er fokus på behovet, og Bonnie og Frank HJ har gang i underskriftindsamlinger og fremlæggelser deraf for relevante parter. Bonnie har haft foretræde for Miljø- og Teknikudvalget.
  • 3. Etablering af sti langs åen, så folk kan forlænge deres aftentur – den er med i projektet ved Nørreåen.
  • 4. Istandsættelse af Ålum forsamlingshus, penge kan indgå som egenbetaling ved diverse fondsansøgninger
  • 5. AV-udstyr til forsamlingshuset, penge kan indgå som egenbetaling ved diverse fondsansøgninger

Der er ikke brugt penge endnu. Det vi er kommet frem til vedr. ideerne fra borgermødet lægges også ud på hjemmesiden nu her efter GF.

I Ålum Forum på FB har vores præst Søren Dam Kjeldsen foreslået, at der kunne laves en skulptur af et billede, der ses på én af runestenene ved kirken, en rytter – måske én af Ålums første borgere. Dette vil vi gerne støtte op om, og har pt. en stenhugger på opgaven.

IGEN! Ros til alle de frivillige – de er de vildeste

Det er meddelt bestyrelsen, at jeg vælger at træde tilbage som formand. Jeg har meget om ørerne, og trænger til at prioritere lidt anderledes. Fortsætter dog som menigt medlem af bestyrelsen. 

Referat fra ordinær generalforsamling i Ålum og Omegns Beboerforening den 20. februar 2020. Spisning 18.30, generalforsamling 19.30

Formanden bød velkommen. Der blev budt på smørrebrød, øl, vand og kaffe med lidt sødt. Der var 22 til spisning, der kom 3 efter spisning

1.Valg af dirigent
Frank Huulgaard blev foreslået og valgt.
Frank indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Den er indkaldt via sedler uddelt i postkasser, på facebook og i infotavler.

2. Valg af stemmetæller
Thea Glad og Marlene Jørgensen blev valgt

3.Bestyrelsens beretning om foreningens virke
Beretningen var delt ud på flere; formanden lagde ud.
Ghita fortsatte med at fortælle om aktiviteter og arrangementer.
Inge fortsatte beretningen som tovholder for de blå mænd og som udlejer for forsamlingshuset. Inge roste de blå mænd, hun takkede for samarbejdet og dirigenten tilføjede, at uden de blå mænd og rigtig rigtig mange andre frivilliges indsats, ville de anlægsprojekter der er gennemført i årets løb, aldrig nogensinde have været muligt.
Alle tre beretninger er vedhæftet her.

Dirigenten lavede lidt nedslag i beretningen og opfordrede til at byde ind med spørgsmål og kommentarer.
Mødefrekvens i bestyrelsen, øget aktivitetsniveau især de seneste par år, synlighed, frivillighed, konferencer, landdistrikt og bosætning, Å-projektet/ophalerpladsen, midlerne fra Brugsen, arrangementer og mødeaktivitet i forsamlingshuset, anlægsprojekter, Klub’n mvDirigenten kommenterede – og glædede sig over – at nok er beretningen lang, men at det må den jo være med det høje aktivitetsniveau vi har set i årets løb!
Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Mette Risager orienterede om Å-projektet: det har været flere år undervejs, det har været vanskeligt, men nu ser det ud til at lykkes. Projektet ligger på kommunegrænsen mellem Randers og Favrskov og begge kommuner er ”spillere” i projektet, hvilket godt kan vanskeliggøre processen. Projektet skal bæres videre af Ålum, Øster Velling, Vester Velling m.fl. og der inviteres til stormøde om det den 12. marts i Ålum forsamlingshus. Der bliver brug for rigtig mange frivillige i anlægsfasen.

Beretningen blev godkendt med applaus.

4.Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
Inge Harbo gennemgik regnskabet.
Stigning i leje af forsamlingshuset, 20 udlejninger i 19 mod 17 udlejninger året før.
Salg af de blå stole fra loftet samt af effekter fra spejderhuset. Tilsammen en lille indtægt. En lille stigning i antal medlemmer: Nu 97 medlemmer.
En lang række arrangementer og aktiviteter der alle har genereret et overskud.
En sund økonomi og regnskabet (og en solid kasserer indsats) blev godkendt ved applaus

5.Næste års kontingent
Kontingentet fastholdes

6.Indkomne forslag
Forslag fra Margit Christensen om opstart af hjerteløbergrupper i Ålum og Omegn. Margit har sendt en artikel om hjerteløber grupper til bestyrelsen og beder generalforsamlingen opfordre bestyrelsen til at igangsætte hjerteløbergrupper i Ålum og Omegn.
Signe som deltog i generalforsamlingen (for første gang) tilbød sin hjælp til at lave førstehjælpskursus for beboere i Ålum og Omegn – som optakt til hjerteløbergruppe/r. Det viser sig at det er hendes fagområde.
Signe skønner ikke at det er optimalt at oprette grupper, men i stedet opfordre til at tilmelde sig på app’en ”hjerteløber”. Det vil typisk være i meget tyndtbefolkede områder og områder der ligger langt fra redningsstationen, f.eks. Langeland, at man har hjerteløbergrupper, andre steder vil app’en være at foretrække og længe dække behovet indtil professionel redning når frem.
Bestyrelsen aftaler med Signe med hensyn til afholdelse af kursus i førstehjælp og udbredelse af kendskab til hjerteløber app’en

6.Valg af bestyrelse
På valg er: Bonnie Hyldahl, Ghita Tougaard, Anette Johansen
Bestyrelsen har et ønske om at udvide bestyrelsen fra 5 medlemmer til 7 og det er der mulighed for i vedtægterne og det er meget glædeligt at der er interesse for at stille op til bestyrelsen. I et par år har Beboerforeningens kasserer siddet udenfor bestyrelsen, det har vi også et ønske om at ændre, det giver god mening at kassereren sidder med i bestyrelsen og det gives der nu mulighed for.
For at få valgårene til at gå op, skal der vælges fire bestyrelsesmedlemmer for to år og en for et år.
På opfordring fra generalforsamlingen, præsenterede kandidaterne sig. (Det skal vi huske at gøre altid J)

Bonnie Hyldahl, Ghita Tougaard og Anette Johansen genopstiller – desuden opstiller:
Inge Harbo, Lene Rosengaard og Susanne Lanng.
Susanne Lanng trækker sin opstilling tilbage og beslutter sig for at stille op som suppleant og Lene stiller op for den etårige plads og dermed undgår vi et valg.
Dermed ser bestyrelsen således ud:
Inge Harbo, Anette Johansen, Ghita Tougaard og Bonnie Hyldahl (valgt for 2 år)
Majken Blumensaat, Marlene Jørgensen og Lene Rosengaard (på valg i 2021)

7.Valg af revisor
På valg er Flemming Bach
Flemming var ikke til stede, men havde tilkendegivet på forhånd at han gerne ville genopstille – Flemming blev valgt.

8.Valg af en eller flere suppleanter
Susanne Lanng og Frank Espersen stillede op og blev valgt med applaus – og aftalte indbyrdes at Susanne er 1. suppleant og Frank er 2. suppleant
Tillykke til alle de valgte og det er meget glædeligt at Beboerforeningens interesser nu også varetages af bestyrelsesmedlemmer der bor i Omegnen.

9.Valg af en revisorsuppleant
Frank Huulgaard blev genvalgt.

10.Eventuelt
På bordene lå der forskelligt materiale til at tage med hjem:
Foredrag 1. juni
Invitation til åbent hus 14. marts – kom og se de gennemførte projekter i 2019.
Brochure om Ålum og Omegn

Ghita orienterede om et samarbejde med menighedsrådet, Fussingøgruppen og evt. Bjerregrav Beboerforening om Frihedsfesten/Alsang den 4. maj i anledning af 75 året for befrielsen. Frihedsfesten vil blive holdt en række steder i Randers kommune og i vores område, altså på Fussingø Slot. Initiativet til Frihedsfest og Alsang kommer fra Randers kommune. Ghita og Lene deltager i møde, første gang den 21. februar.

Ghita orienterede om en henvendelse fra præsten om at få rejst en sten med rytteren, fra runestenen som står ved Ålum kirke, indhugget. Bestyrelsen har arbejdet med idéen et stykke tid og nu er idéen ved at tage form. Karen Flarup som er lokal stenhugger, har valgt en sten, har fået skabelonen til rytteren og er klar til at hugge den ind i stenen. Stenen vil formentlig få plads i det lille parkanlæg nedenfor kirken.

Bestyrelsen har arbejdet med at udarbejde drejebøger for de arrangementer der afholdes i Beboerforeningens regi – de foreløbige drejebøger er samlet i en mappe, denne blev sendt rundt/vist frem.

Inge orienterede om de næste anlægs projekter der er i støbeskeen, – at der er søgt penge til det, at det stort set er på plads og hvilke projekter det drejer sig om. 2020 bliver igen et travlt år og Ålum og Omegns forsamlingshus kommer i særklasse. Vi gør en dyd ud af at passe på ”fælleshuset” og det bliver bemærket og det får allerede meget ros af lejere og brugere af huset.

Mette Risager orienterede om en landskabsstrategi som Viborg, Favrskov og Randers kommuner i 2020-2021 udarbejder for Nørreådalen mellem Viborg og Randers. Mette uddelte materiale hvori der inviteres til fire møder/foredrag. Her er alle velkomne og vi skal invitere på facebook/opfordre folk til at deltage.
https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-vandloeb/Landskabsstrategi_Norreaadalen

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for indsatsen.

Generalforsamlingen sluttede ca. 21.45

Ref. Ghita Tougaard