Meld dig ind i beboerfoeningen i Ålum - sammen kan vi mere!

Bestyrelsen i Ålum og omegns beboerforening:

Formand

Ghita Tougaard

Medlemmer

Majken Blumensaat

Marlene Jørgensen

Lene Rosengaard

Inge Harbo

Anette Johansen

Bonnie Hyldahl

Suppleant

Susanne Lanng

Frank Espersen

Kasserer

Inge Harbo

Send os en besked

Nyheder fra bestyrelsen
Referater generalforsamling
Referat fra ordinær generalforsamling i Ålum og Omegns Beboerforening den 20. februar 2020
Spisning 18.30, generalforsamling 19.30

Formanden bød velkommen. Der blev budt på smørrebrød, øl, vand og kaffe med lidt sødt. Der var 22 til spisning, der kom 3 efter spisning

1.Valg af dirigent
Frank Huulgaard blev foreslået og valgt.
Frank indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Den er indkaldt via sedler uddelt i postkasser, på facebook og i infotavler.

2. Valg af stemmetæller
Thea Glad og Marlene Jørgensen blev valgt

3.Bestyrelsens beretning om foreningens virke
Beretningen var delt ud på flere; formanden lagde ud.
Ghita fortsatte med at fortælle om aktiviteter og arrangementer.
Inge fortsatte beretningen som tovholder for de blå mænd og som udlejer for forsamlingshuset. Inge roste de blå mænd, hun takkede for samarbejdet og dirigenten tilføjede, at uden de blå mænd og rigtig rigtig mange andre frivilliges indsats, ville de anlægsprojekter der er gennemført i årets løb, aldrig nogensinde have været muligt.
Alle tre beretninger er vedhæftet her.

Dirigenten lavede lidt nedslag i beretningen og opfordrede til at byde ind med spørgsmål og kommentarer.
Mødefrekvens i bestyrelsen, øget aktivitetsniveau især de seneste par år, synlighed, frivillighed, konferencer, landdistrikt og bosætning, Å-projektet/ophalerpladsen, midlerne fra Brugsen, arrangementer og mødeaktivitet i forsamlingshuset, anlægsprojekter, Klub’n mvDirigenten kommenterede – og glædede sig over – at nok er beretningen lang, men at det må den jo være med det høje aktivitetsniveau vi har set i årets løb!
Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Mette Risager orienterede om Å-projektet: det har været flere år undervejs, det har været vanskeligt, men nu ser det ud til at lykkes. Projektet ligger på kommunegrænsen mellem Randers og Favrskov og begge kommuner er ”spillere” i projektet, hvilket godt kan vanskeliggøre processen. Projektet skal bæres videre af Ålum, Øster Velling, Vester Velling m.fl. og der inviteres til stormøde om det den 12. marts i Ålum forsamlingshus. Der bliver brug for rigtig mange frivillige i anlægsfasen.

Beretningen blev godkendt med applaus.

4.Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
Inge Harbo gennemgik regnskabet.
Stigning i leje af forsamlingshuset, 20 udlejninger i 19 mod 17 udlejninger året før.
Salg af de blå stole fra loftet samt af effekter fra spejderhuset. Tilsammen en lille indtægt. En lille stigning i antal medlemmer: Nu 97 medlemmer.
En lang række arrangementer og aktiviteter der alle har genereret et overskud.
En sund økonomi og regnskabet (og en solid kasserer indsats) blev godkendt ved applaus

5.Næste års kontingent
Kontingentet fastholdes

6.Indkomne forslag
Forslag fra Margit Christensen om opstart af hjerteløbergrupper i Ålum og Omegn. Margit har sendt en artikel om hjerteløber grupper til bestyrelsen og beder generalforsamlingen opfordre bestyrelsen til at igangsætte hjerteløbergrupper i Ålum og Omegn.
Signe som deltog i generalforsamlingen (for første gang) tilbød sin hjælp til at lave førstehjælpskursus for beboere i Ålum og Omegn – som optakt til hjerteløbergruppe/r. Det viser sig at det er hendes fagområde.
Signe skønner ikke at det er optimalt at oprette grupper, men i stedet opfordre til at tilmelde sig på app’en ”hjerteløber”. Det vil typisk være i meget tyndtbefolkede områder og områder der ligger langt fra redningsstationen, f.eks. Langeland, at man har hjerteløbergrupper, andre steder vil app’en være at foretrække og længe dække behovet indtil professionel redning når frem.
Bestyrelsen aftaler med Signe med hensyn til afholdelse af kursus i førstehjælp og udbredelse af kendskab til hjerteløber app’en

6.Valg af bestyrelse
På valg er: Bonnie Hyldahl, Ghita Tougaard, Anette Johansen
Bestyrelsen har et ønske om at udvide bestyrelsen fra 5 medlemmer til 7 og det er der mulighed for i vedtægterne og det er meget glædeligt at der er interesse for at stille op til bestyrelsen. I et par år har Beboerforeningens kasserer siddet udenfor bestyrelsen, det har vi også et ønske om at ændre, det giver god mening at kassereren sidder med i bestyrelsen og det gives der nu mulighed for.
For at få valgårene til at gå op, skal der vælges fire bestyrelsesmedlemmer for to år og en for et år.
På opfordring fra generalforsamlingen, præsenterede kandidaterne sig. (Det skal vi huske at gøre altid J)

Bonnie Hyldahl, Ghita Tougaard og Anette Johansen genopstiller – desuden opstiller:
Inge Harbo, Lene Rosengaard og Susanne Lanng.
Susanne Lanng trækker sin opstilling tilbage og beslutter sig for at stille op som suppleant og Lene stiller op for den etårige plads og dermed undgår vi et valg.
Dermed ser bestyrelsen således ud:
Inge Harbo, Anette Johansen, Ghita Tougaard og Bonnie Hyldahl (valgt for 2 år)
Majken Blumensaat, Marlene Jørgensen og Lene Rosengaard (på valg i 2021)

7.Valg af revisor
På valg er Flemming Bach
Flemming var ikke til stede, men havde tilkendegivet på forhånd at han gerne ville genopstille – Flemming blev valgt.

8.Valg af en eller flere suppleanter
Susanne Lanng og Frank Espersen stillede op og blev valgt med applaus – og aftalte indbyrdes at Susanne er 1. suppleant og Frank er 2. suppleant
Tillykke til alle de valgte og det er meget glædeligt at Beboerforeningens interesser nu også varetages af bestyrelsesmedlemmer der bor i Omegnen.

9.Valg af en revisorsuppleant
Frank Huulgaard blev genvalgt.

10.Eventuelt
På bordene lå der forskelligt materiale til at tage med hjem:
Foredrag 1. juni
Invitation til åbent hus 14. marts – kom og se de gennemførte projekter i 2019.
Brochure om Ålum og Omegn

Ghita orienterede om et samarbejde med menighedsrådet, Fussingøgruppen og evt. Bjerregrav Beboerforening om Frihedsfesten/Alsang den 4. maj i anledning af 75 året for befrielsen. Frihedsfesten vil blive holdt en række steder i Randers kommune og i vores område, altså på Fussingø Slot. Initiativet til Frihedsfest og Alsang kommer fra Randers kommune. Ghita og Lene deltager i møde, første gang den 21. februar.

Ghita orienterede om en henvendelse fra præsten om at få rejst en sten med rytteren, fra runestenen som står ved Ålum kirke, indhugget. Bestyrelsen har arbejdet med idéen et stykke tid og nu er idéen ved at tage form. Karen Flarup som er lokal stenhugger, har valgt en sten, har fået skabelonen til rytteren og er klar til at hugge den ind i stenen. Stenen vil formentlig få plads i det lille parkanlæg nedenfor kirken.

Bestyrelsen har arbejdet med at udarbejde drejebøger for de arrangementer der afholdes i Beboerforeningens regi – de foreløbige drejebøger er samlet i en mappe, denne blev sendt rundt/vist frem.

Inge orienterede om de næste anlægs projekter der er i støbeskeen, – at der er søgt penge til det, at det stort set er på plads og hvilke projekter det drejer sig om. 2020 bliver igen et travlt år og Ålum og Omegns forsamlingshus kommer i særklasse. Vi gør en dyd ud af at passe på ”fælleshuset” og det bliver bemærket og det får allerede meget ros af lejere og brugere af huset.

Mette Risager orienterede om en landskabsstrategi som Viborg, Favrskov og Randers kommuner i 2020-2021 udarbejder for Nørreådalen mellem Viborg og Randers. Mette uddelte materiale hvori der inviteres til fire møder/foredrag. Her er alle velkomne og vi skal invitere på facebook/opfordre folk til at deltage.
https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-vandloeb/Landskabsstrategi_Norreaadalen

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for indsatsen.

Generalforsamlingen sluttede ca. 21.45

Ref. Ghita Tougaard

Bestyrelsens beretning, generalforsamling 2020, Ålum og Omegns beboerforening. Bonnies del.

Formandens beretning deles igen i år ud på flere medlemmer af bestyrelsen. Det er en naturlig del af, at vi forsøger at være gode til at dele opgaverne imellem hinanden.

Efter at have været en del af bestyrelsen i Ålum og Omegns Beboerforening i en del år efterhånden har jeg oplevet vigtigheden af, at alle løfter i flok – og den viden synes jeg, at vi har været gode til at implementere i foreningens virke. At være i stand til at anvende tidligere høstede erfaringer i en positiv retning gør os stærke, og vi føler os som en stærk gruppe (kvinder), med en kæmpe opbakning fra nærområdet – hvilket giver os vores berettigelse, og det er vi så taknemmelige for.

MØDEFREKVENS: Pt. mødes vi ca. 1 x månedligt i bestyrelsen a ca. 3 timer. Kassereren deltager på de fleste møder, da det er vigtigt for os, at der er styr på økonomien. Opfølgning: Det er blevet bestemt siden sidst, at alle betaler til alle arrangementer – også dem i bestyrelsen.

SYNLIGHED: Vi deler fortsat sedler rundt i alle postkasser i sognet ved mange arrangementer. Vi er dog begyndt at benytte os meget af a-skilte opsat i området samt vores nye flotte skilte ved forsamlingshuset i Ålum.Velkomst af nye borgere samt hvervning af nye medlemmer. Der er nedsat et udvalg. Der er lavet fine poser med brochurer, vedtægter og invitation til næste arrangement i foreningen til uddeling, og nye borgere kontaktes

——————————————————————————————————————————————-

Ghita Tougaard vil gerne berette om de afholdte arrangementer og aktiviteter, der er en stor del af foreningens prioriteringer:

Overskud fra Byloppemarkedet doneret til Klub´n

———————————————————————————————————————————————–

Inge Harbo, som er vores kasserer, vil her berette om tiltaget De Blå Mænd, som der blev lagt i støbeskeen til i starten af 2019, udlejning af forsamlingshuset samt de projekter vi har fået udført i forsamlingshuset i årets løb.

BESTYRELSEN: Vi ønsker fremadrettet at fortsætte vores fantastiske samarbejde, men vil også hellere end gerne invitere flere til at deltage – det er tidligere år besluttet, at der kan være 7 personer i bestyrelsen i stedet for kun 5, hvis der er grundlag for det. Man kan også stille op som suppleant. Som suppleant kan man deltage i møder, men har ikke stemmeret ved eventuelle afstemninger. Vi vil rigtig gerne have flere suppleanter.

I år har vi forberedt os lidt, og er så heldige, at vi allerede har flere tilkendegivelser fra folk, der har lyst til at deltage i foreningsarbejdet.

DYGTIGGØRELSE: Vi arbejder fortsat i foreningen med at dygtiggøre os indenfor forskellige områder, der kan komme området til gavn. Derfor interesserer vi os meget for principperne indenfor fundraising ifht. at få flere drømme til at kunne gå i opfyldelse her i området. Vi har også deltaget i Randers kommunes Landdistriktskonference 2019. Det er heldigvis sådan, at der i disse år både fra kommunens men også statens side lægges stor vægt på udvikling i Danmarks landdistrikter. Det er noget, som vi nyder godt af. Klub´n er indstillet til Årets Initiativ af børnene selv i år, og vi krydser fingre for, at den vinder. Vi har også deltaget i et dialogmøde arrangeret af Randers kommune for alle kommunens forsamlingshuse. Dette for at få en status på, hvordan husene fungerer, men også for at inspirere husene til at samarbejde og erfaringsdele i højere grad.

DREJEBØGER: Som nævnt sidste år udformer vi drejebøger for hvert arrangement vi afholder, således at eventuelle nye frivillige nemt vil kunne overtage arrangementer, hvis de har lyst – vi mangler altid engagerede frivillige. Vi har medbragt en mappe med drejebøger i dag, som I kan se.

OPHALERPLADSEN/AKTIVITETSPLADSEN VED NØRREÅEN: Der er søgt penge nok hjem til, at projektet kan blive en realitet. Det har været en længerevarende proces at få de nødvendige tilladelser i hus – det lader dog til, at der nu kun mangler landzonetilladelse samt byggetilladelse fra Favrskov kommune. Det besværliggør naturligvis processen, at det er 2 kommuner, der skal ansøges om og behandle de samme ting. Der afholdes et stormøde d. 12 marts kl 19.

BOSÆTNINGSKAMPAGNE: Randers kommune arbejder på at lave en bosætningskampagne, hvor de på deres hjemmeside reklamerer for forskellige småbyer i området – og bl.a. blev vi spurgt i Ålum, om vi ville være behjælpelige med at fodre dem med info om vores by og område samt billeder herfra. Det har vi lavet og sendt ind.

OPFØLGNING PÅ BORGERMØDE OM TILFØRTE MIDLER FRA BRUGSEN: Likvidationsudvalget ved Brugsens Støtteforening valgte, at beboerforeningen skulle være modtager af den sum penge, der blev tilbage efter at Brugsen i Ålum lukkede og boet blev gjort op. Det drejer sig om. 263.391,48 flotte kr., som vi simpelthen er så benovede over tilkommer vores forening.

Vi afholdte et borgermøde om evt. anvendelse af midlerne, hvor der blev foreslået 5 ting.

  • 1. Udvendig belysning af Ålum Kirke – Dette bakker Beboerforeningen op med et tilskud
  • 2. En kampagne omhandlende behovet for en cykelsti mellem Ålum og Tånum – der er fokus på behovet, og Bonnie og Frank HJ har gang i underskriftindsamlinger og fremlæggelser deraf for relevante parter. Bonnie har haft foretræde for Miljø- og Teknikudvalget.
  • 3. Etablering af sti langs åen, så folk kan forlænge deres aftentur – den er med i projektet ved Nørreåen.
  • 4. Istandsættelse af Ålum forsamlingshus, penge kan indgå som egenbetaling ved diverse fondsansøgninger
  • 5. AV-udstyr til forsamlingshuset, penge kan indgå som egenbetaling ved diverse fondsansøgninger

Der er ikke brugt penge endnu.Det vi er kommet frem til vedr. ideerne fra borgermødet lægges også ud på hjemmesiden nu her efter GF.

I Ålum Forum på FB har vores præst Søren Dam Kjeldsen foreslået, at der kunne laves en skulptur af et billede, der ses på én af runestenene ved kirken, en rytter – måske én af Ålums første borgere. Dette vil vi gerne støtte op om, og har pt. en stenhugger på opgaven.

IGEN! Ros til alle de frivillige – de er de vildeste

Det er meddelt bestyrelsen, at jeg vælger at træde tilbage som formand. Jeg har meget om ørerne, og trænger til at prioritere lidt anderledes. Fortsætter dog som menigt medlem af bestyrelsen.

 

 

 

 

Her er beretningen for aktiviteter og arrangementer i 2019:

Vi har holdt fastelavnsfest og fællesspisning i marts med masser af hygge, god mad og virkelig flotte udklædninger til fastelavn. I april åbnede kunststien og Klub’n udstillede. 2019 var valgår og i maj besluttede vi at holde et impulsivt valgmøde. 6-7 politikere stillede op og svarede på spørgsmål fra deltagerne. I maj var der aktivitetsdag i skoven og vi besluttede at labyrinten trængte alvorligt til at blive sat i stand. Det kunne en dag ikke gøre noget ved, så det blev til mange aktivitetsdage som klub’n primært stod for som en sommeraktivitet. I juni var der igen Skt Hans fest, over 100 deltog, mange havde medbragt grill og madkurv, børnene lavede snobrød, præsten holdt båltalen og vejret var helt perfekt. Det var en rigtig hyggelig sommeraften. I september var der hygge og leg til legepladsdag, der var 3-4 konkurrencer, vejret var med os og der var mange deltagere. En søndag i september holdt vi brunch med den helt store brunch buffet. Efterfølgende var der borgermøde om overskuddet fra salget af Brugsen. Rigtig god tilslutning til både brunch og borgermøde. I september var der byloppemarked med mange stande rundt om i byen og med masser af besøgende og vejret der holdt lige nøjagtig. I november holdt vi Mortensaften med virkelig dejlig andesteg og tilbehør, og der var underholdning hvor det gjaldt om at vide lidt om Ålum og Omegn. I november holdt vi julebanko med fuldt hus og flotte sponsorerede præmier. Julen blev ringet ind da byjuletræet blev tændt til 1. søndag i advent. I december var der juletræsfest hvor der blev sunget og danset om juletræ og hvor julemanden havde skrevet brev til børnene. Og hold nu fast – 30-35 onsdage i året, er der motion her i forsamlingshuset med 8-10 deltagere. 20-25 gange plus det løse om sommeren, er der klub for børnene fra 8 år. 15-25 børn mødes og spiller, hygger og er sammen omkring musik, snak og aftenskaffe – heroppe på loftet eller på legepladsen eller i skoven. Der er en enorm lyst til at mødes og pauser i klubaftener er børnene ikke vilde med. Så i sommerperioden har børnene mødtes på legepladsen og i skoven og her har de sat labyrinten i stand og har hygget sig med bål og leg i skoven. I februar, maj, august og oktober har vi haft foredrag, hver gang med fuldt hus og vi har haft så fantastisk gode foredragsholdere. Vi har mødt 3 x Søren – Søren der var F 16 jagerpilot, Søren der har været forsvarsminister og i maj var det Elrodage og vi fik lov at invitere Søren Ryge og da han er sønderjyde, ville vi lave kæmpe kagebord. Det blev en fest, vi sent vil glemme. Og så har vi mødt Jette der brød med Jehovas Vidner. Det har virkelig været et forrygende foredragsår, hver gang med fuldt hus.

Til alle arrangementer har der været rigtig flot tilslutning, tusind tak fordi I kommer hver gang vi inviterer. Der bliver jo ingen fest, hvis ikke der kommer nogen. Også til alle de frivillige som er tovholder for et arrangement eller giver en hånd med – tusind tak. Ud over bestyrelsen, kan vi nemt tælle 40 der har bidraget med hjælp til Beboerforeningens arrangementer og til glæde for alle i Ålum og Omegn. Det er umådelig flot opbakning, så tusind tak.

Vi fortæller om vores arrangementer på facebook, i infotavlerne og a skiltene, ved at dele løbesedler ud og på aalum.dk – Beboerforeningens hjemmeside, som vi prøver at holde opdateret og gøre lidt lækker så tilflyttere dér kan orientere sig om Ålum og Omegn.

I løbet af et par år har vi brygget på en drejebog over de arrangementer som der har været afholdt. Den skal blive et værktøj for de der fremover byder ind med at stå for et arrangement. Det er ikke meningen at alt skal være som det plejer, så man er altid velkommen til at sprænge drejebogens rammer. Drejebogen er blot et udtryk for hvilke erfaringer der er gjort ved et arrangement og dermed et hjælpeværktøj til samme arrangement en anden gang. Drejebogen kan rekvireres ved at kontakte bestyrelsen

Sidste år var vi heldige at 5 mænd satte sig sammen og meldte at de gerne ville supplere bestyrelsen på det håndværkerfaglige område. Jeg blev bindeled mellem bestyrelsen og de blå mænd. Det har været et overordentligt fint samarbejde de blå mænd og bestyrelsen imellem.2019 har været et travlt år for de blå mænd og andre frivillige hænder

I efteråret 2018 bevilgede landsbypuljen en udvendig trappe op til Klub’n. Den blev etableret i foråret 2019. I budgettet var vi heldige at få klemt en varmepumpe ind. Den blev etableret i klub’n, så i dag er den opvarmet energimæssigt helt korrekt. Derefter gik de Blå mænd og co.  i gang med at lave dræn i haven ved forsamlingshuset og siden tilgængelighed for alle. Der blev lagt fliser på øst- og nordsiden af huset, så det nu er muligt at komme helt fra vejen og ind i huset uden forhindringer. Da der var belægning til overs ja så tog man lige og lagde ny belægning foran fordøren også. Begge projekter var virkelig tunge projekter, et slid, men ved at stå sammen og finde gejst, blev det hele gennemført i suveræn stil. Få dage efter afslutning af dræn-arbejdet kunne man konstatere, at det virker. Der kommer vand i samlebrønden

I efteråret søgte vi Elrofonden om økonomisk støtte til en udvidelse af klublokalet. Svaret var positivt og midt november gik en flok frivillige, sammen med Tømrermester Martin Nielsen, i gang med at bryde ned og siden bygge op. Midt januar i år, åbnede klub’n i de nye lokaler. Alle projekter er gennemført i overlegen stil, med masser af frivillige hænder.

Forsamlingshuset fungere jo også som udlejnings hus. Vi får meget ros for det pæne hus og den måde vi holder det på. I sådan et hus vil der ofte opstå behov for, at en håndværker træder til med reparation og vedligeholdelse af småting. Vi er så heldige her i byen, at Bruno har tilbudt at være behjælpelig. Det betyder at jeg kan kontakte Bruno hvis jeg opdager, at der er noget der trænger til en hånd. Hvis jeg altså når at kontakte ham inden han selv har opdaget udfordringen.Der skal lyde en stor tak til de blå mænd og alle de andre frivillige hænder for den kæmpe indsats de har ydet i 2019. Også en stor tak til Bruno for at stå stand by når huset ikke virker

 

Generalforsamling 26/2 2019, referat Ålum og Omegns Beboerforening

Dagsordenen for generalforsamlingen iht. vedtægterne

Valg af dirigent: Egon Thomassen

Valg af stemmetæller: Mette Risager og Marlene Jørgensen

Bestyrelsens beretning om foreningens virke Bonnie (formand):

Siden sidste generalforsamling er der sket en del i foreningen. Bl.a. er der kommet ny formand, da den tidligere valgte en utidig afgang grundet flytning, så d. 7/10-18 blev der afholdt et konstituerende møde, hvor jeg blev udnævnt til formand.

Opfølgning på punkter fra evt. sidste år:

Henvendelse vedr. hjertestarteren: Det blev påtalt, at den hang hegnet ind af et lavt hegn. Jeg kontaktede formanden for menighedsrådet, og der blev fjernet en pind i det lave hegn for fri passage.

Pengene fra Brugsens Støtteforening – er der en afslutning? Er nu afsluttet, se under punktet Økonomi.

Der fandtes 2 hjemmesider om Beboerforeningen, der var forslag om at afvikle én. Dette er effektueret. Fremover sendes indslag til hjemmesiden til Marlene Jørgensen, som er udlejer af forsamlingshuset og hjemmesidens administrator.

Den gamle formand talte varmt for en digital løsning til udlejning af forsamlingshuset, men det var meget dyrt. Marlene Jørgensen har indvilget i at tage tjansen i stedet.

Grundet problemer med at få penge ind for udlejningerne af forsamlingshuset betales der nu altid forud samt der betales et depositum.

Jeg foreslog, at der blev oprettet Mobilepay til foreningen, hvilket er gjort og virker fint.

Der er arbejdet på, hvilke fonde der måske kan søges i forhold til at få etableret en ordentlig handicapadgang rundt om huset. Etableringen vil kræve et ordentligt underlag, og da området bag huset ofte oversvømmes, kan det ikke laves før der drænes tilstrækkeligt. Det arbejdes der på.

Arrangementer i årets løb:

Byloppemarked med stor tilslutning af både stande og besøgende. Brunch, stor succes. Kultur på Tur, ikke så mange besøgende. Ølsmagning ved Frank Espersen, med næstformanden for Danske Øl-entusiaster, stor tilslutning. Mortens Aften, stor succes. Byjuletræet kom op som vanligt, hvilket foreningen betaler og får rejst ved hjælp af frivillige hvert år. Julefest, aflyst pga. for få tilmeldinger, det var for sent annonceret, og en dum weekend. Dagli´Brugsen i Ø.B. ville ellers sponsorere halvdelen af det, der ville blive brugt. Og mange tak for det. Julebanko; totalt udsolgt. Skt. Hans; Se Ghitas beretning. Kunstruten er efter Gitte Tofts flytning overtaget af Helle Kirketerp.

Klub´n, foredrag og legepladsen fortæller Ghita Tougaard om:

Legepladsen: 2018 var et rigtig dejligt år – i hvert fald når vi ser på det i børnehøjde. I løbet af efteråret 2017 opstod ønsket om en udvidelse af legepladsen, og i vinteren/foråret 2018 blev der arbejdet ihærdigt på at søge tilbud hjem, holde møder med alle de, der skulle involveres og skrive ansøgninger til en udvidelse af den eksisterende legeplads i Ålum. Vi fik tilbud fra to legepladsfirmaer. Valget faldt på firmaet ”Fra Skov til Sjov” fra Vester Velling. Tilbuddet herfra levede nærmest op til alle børnenes ønsker. Og mere til. Vi søgte hele beløbet hos Elrofonden og de bevilgede meget glædeligt hele det ansøgte beløb, og dermed kunne alle børnenes ønsker og Fra Skov til Sjovs idéer gøres til virkelighed. Den 1. juli 2018 var der indvielse i det allersmukkeste vejr; borgmesteren holdt tale, og en meget stolt Sebastian klippede snoren. 100 mennesker klappede. Der var stillet borde og bænke op, og der blev grillet pølser til den store guldmedalje – en super hyggelig og dejlig eftermiddag. Rigtig mange hænder havde bidraget for at få hele legepladsen og indvielsesdagen til at lykkes – tusind tak for det. Ved alle arrangementer forsøger vi at sende en indsamlingskasse rundt, og vi gør opmærksom på foreningens Mobile Pay-nummer (42065) – det gjorde vi også denne dag, og folk er simpelthen så søde til at støtte – det er vi så taknemmelige for. For selvom legepladsen er ny, så er der jo ting der forgår og skal udskiftes og dertil er byens egne donationer en meget dejlig gave.

Legepladsdag

Og så skulle legepladsen for alvor prøves af – i september holdt vi fest på legepladsen med bål og snobrød og konkurrencer, hvor man kunne vinde rigtige guldmedaljer, der var kage og is selvfølgelig – og høj musik. Totalt liv og glade dage. I hvert fald 50 deltog. Den legeplads er virkelig godkendt, og der går næsten ikke en dag, hvor der ikke er børn deroppe. Der kommer endda gæster udefra, rygtet i Randers kommune vil vist vide, at den fedeste legeplads er i Ålum. Legepladsudvalget er René, Kirsten, Bruno og jeg, og det daglige tilsyn og ansvaret for småreparationer samt samarbejdet med legepladsinspektøren har Bruno. Et rigtig godt udvalg der arbejder fint sammen og nyder godt af håndsrækninger fra mange sider når der spørges om hjælp.

Skt. Hans

Ugen før legepladsindvielsen var det Skt. Hans aften og da det ikke længere holdes i Gammel Haven på Fussingø, så tænkte vi i Ålum, at det kunne holdes her i byen. Det var en lørdag, vejret var med os og ca. 75 glade mennesker mødte op på byggegrunden nedenfor legepladsen – bevæbnet med grill, køletasker og borde og stole og alt hvad der hører til en sommeraften. Der var nerver på til det sidste, for vi husker nok afbrændingsforbuddet, men få dage før, den 23. juni, fik vi lov at tænde bål og i 2018 tændte det næsten sig selv! Vi havde hentet træ ved pladsen oppe i skoven, og en borger i Ålum tilbød os en masse tørt træ fra sit tag, som lige skulle skiftes i de dage. Masser af børn kom og hjalp med at bygge bålet, og andre havde lavet en heks, og en havde lige en håndfuld heksehyl. Der blev holdt tale, der blev grillet og spist og der blev lavet snobrød og Beboerforeningen gav heksekage – sådan laver vi Skt. Hans i Ålum. Og vi gør det gerne igen i 2019. Så sæt kryds den 23. juni. Og igen – alle de mange der gav en hånd med, tusind tusind tak.

Foredrag

I 2018 har der igen var godt gang i foredragene i Ålum forsamlingshus. Vi har haft fire foredrag. Den 10. januar med Kasper Pedersen fra Læger uden grænser – der var fuldt hus, så godt og vel. D.19. marts med Hanne Tempeldal, der har gået Caminoen. Igen fuldt hus – så godt og vel. Den 24. september med Casper Svane, et foredrag om Livet på Stand by, at have været klinisk død og skulle finde tilbage til livet igen. Caspers to børn var med, så vi fik også en pårørende vinkel. Meget velbesøgt. Den 13. november med Oluf Therkildsen om Naboskab – også godt besøgt. I alt har ca. 350 mennesker indløst billet til foredrag i 2018. Konceptet er egentlig en god fortælling, en kop kaffe, et stykke med sødt og en masse snak i pausen, og det synes vi er lykkes meget godt. Det er helt fantastisk med al den opbakning og alle de hænder, der når hinanden for at få ethvert arrangement til at lykkes. Tusind tusind tak for det. Foredragsgruppen er Kirsten, Poula og mig – og vi kan ingenting uden vores mænd og alle jer der hjælper. Hvis ikke I gjorde det, nåede vi ikke i mål.

Klub’n

Og så er der besætterne på første sal – Klub’n. Hen over sommeren fik en skør og tosset, lidt ulovlig, men fuldstændig fantastisk idé ben at gå på. Hvad nu hvis vi rydder mødelokalet på førstesal, køber en masse genbrugs bløde møbler, tigger lidt spil og lidt bøger og blade og køber lidt selv også, inviterer alle byens børn fra 8 år hver anden mandag til at komme og hygge med hinanden, spille Ludo og Uno og 500 – købe en is og en sodavand og få aftenkaffe med franskbrød og syltetøj – vil det så gå, vil de komme, gider de det? Jeg skal hilse og sige, at det gider de godt. 10-15 børn myldrer op ad trappen mandag i de ulige uger (fra september til ca. april) og så hygges der og laves aftaler og små netværk, der kan vokse og komme dem til hjælp når Storegades fester – og måske rædsler, venter om 5-10 år. Ipads, telefoner og elektroniske spil er ikke en del af Klub’n, og det føles næsten som en lettelse at her i Klub’n er vi sammen og gør ting sammen. Som en sagde en aften “vi er jo kun i Klub’n hver anden mandag, alle de andre dage kan vi spille”, og jeg spurgte, om hun syntes det ville være en god idé at kunne spille i Klub’n også, men det syntes hun bestemt ikke. Tovholder og ansvarlig for Klub’n er Majken og Bruno. Masser af forældre har tilbudt sig som forældrevagter, så der er næsten altid 3-4 forældre til stede – med det til følge at også de danner netværk og møder nye mennesker. Klub’n har en lille bod, her kan der købes chips, sodavand, is og hvad vi ellers finder til hylderne. Vi serverer frugt og grønt for børnene, når de kommer og lidt senere er der aftenkaffe med saft og franskbrød eller boller eller kage. Det koster ikke noget at gå i Klub’n, økonomien hænger sammen med de penge som venlige mennesker kommer til at tabe ned i Klub´ns kasse, den smule vi tjener i boden og så lidt økonomi fra Beboerforeningen – som også er dem der betaler for lys og varme. Og med alt det her in mente, skal der bare lyde en opfordring til at huske, hvad man får for et medlemskab af Ålum og Omegns Beboerforening.

Bonnie fortsætter:

Forsamlingshuset: Er uddelegeret som et udvalg med Marlene Jørgensen som tovholder. Bruno, som er en del af udvalget, har påtaget sig rollen som vicevært. Antallet af udlejninger stiger støt. Dette kan bl.a. skyldes rækken af foredrag, der afholdes og trækker nye potentielle lejere til. Pris for udlejninger er sat op, der er kommet krav om indbetaling af depositum og betaling af rengøring er blevet obligatorisk. Tidligere kunne man spare noget ved selv at feje fx, men det gik hen og krævede helt specifikke forventningsafstemninger, så for at undgå diskussioner er det nu helt ensrettet.

Ophalerpladsen: Vi blev i foreningen af Ålum-borger Mette Risager sidste år spurgt, om vi ville være en del af samarbejdet og udførslen af projektet om Opholdsfaciliteter ved Nørreåen, også kaldet Ophalerpladsen, da hun bl.a.  manglede en ny sparringspartner. Det takkede vi ja til, og er i skrivende stund i gang med at søge diverse fonde om den resterende del af beløbet til projektets udførsel, som endnu ikke er bevilget. Mette fremviste på generalforsamlingen et prospekt omhandlende projektet, og fortalte hvordan hele projektet er tænkt. Vi opfordres på mødet til at afholde et længerevarende separat møde for at udbrede kendskabet til projektet nærmere for borgerne i området. Dette vil vi bestemt overveje.

Arbejdet i foreningen pt:

Vi har det godt sammen i bestyrelsen, vi deles som nævnt om opgaverne, og er gode til at samarbejde på trods af forskelligheder. Vi ønsker fremadrettet at fortsætte vores fantastiske samarbejde, men vil også hellere end gerne invitere flere til at deltage – det er tidligere år besluttet, at der kan være 7 personer i bestyrelsen i stedet for kun 5, hvis der er grundlag for det. Man kan også vælge sig som suppleant. Man har dermed lov at deltage i møder, men har ikke stemmeret ved eventuelle afstemninger. Vi har rigtig gerne flere suppleanter. Vi arbejder i foreningen med at dygtiggøre os indenfor forskellige områder, der kan komme området til gavn. Derfor har vi både holdt møde med en ansat i Randers Kommune vedr. udvikling i landdistrikterne, med en rådgiver indenfor fondsansøgninger, været på ekskursion til andre forsamlingshuse, vi har haft en frivillig til fundraisingkursus og et borgermøde i Ø.B. om områdefornyelse mm. Lige nu udformer vi drejebøger for hvert arrangement, vi afholder, således at eventuelle nye frivillige nemt vil kunne overtage arrangementer, hvis de har lyst – vi mangler altid engagerede frivillige. Vi overvejer pt. meget hvilke fonde der skal søges til hvilke formål, samt hvad der er vigtigst for os at få lavet. Vi er meget forhippede på at få råd til et ordentligt lydanlæg til vores arrangementer i forsamlingshuset, men har desværre allerede indkasseret 2 afslag fra ansøgte fonde. Vi fik også afslag på en ansøgning om nye vinduer og døre, men fik til gengæld penge til Ålum bys legeplads. Pt. mødes vi ca. 1 x månedligt i bestyrelsen. Kassereren deltager på de fleste møder, da det er vigtigt for os, at der er styr på økonomien. Vi taler meget om, hvordan vi bedst får nye medlemmer. Hvordan griber vi det bedst an? Stemmer dørklokker? Deler sedler rundt med fordele ved at være medlem af foreningen? Opfordrer på Facebook? Det er så vigtigt for os med medlemmer i foreningen, da det økonomiske fundament skal være i orden. Medlemskab kan oprettes, ved at indbetale kontingent, når der i nærmeste fremtid sendes informationsfolder og girokort ud i området. Vil man hellere deltage gennem frivillig donation til foreningen, vil der også stå en vejledning til dette i folderen. Vi deler fortsat sedler rundt i alle postkasser i sognet ved de fleste arrangementer. Det koster en del i penge og overskud, så vi håber, at det sættes pris på og giver mening. Kæmpe ros til de frivillige, der giver os muligheden for at kunne sætte alle vores skibe i vandet – de er de vildesteJ Uden dem, ingen levende forening! Det betyder ALT. Tusind tak. Det bemærkes rundt omkring i lokalområdet, at der er kommet meget liv i Ålum. Det er bare superfedt at byen får det ry!

Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse: Årsregnskabet godkendes.

Næste års kontingent: Det foreslås og vedtages, at kontingentet forbliver uændret.

Indkomne forslag (skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen): Der er ikke indkommet nogen forslag.

Valg af bestyrelse, iht. vedtægternes § 12: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling for 2 år ad gangen. Ved 5 i bestyrelsen afgår 3 medlemmer i de lige år, og i ulige år afgår 2 medlemmer. Ved 7 i bestyrelsen afgår 4 medlemmer i de lige år, og i ulige år afgår 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Generalforsamlingen vælger en eller flere suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år. Posten som kasserer kan godt bestrides af en person udenfor bestyrelsen.

På valg er: Majken Blumensaat, modtager genvalg

Marlene Jørgensen, modtager genvalg

Kirsten Christensen, modtager ikke genvalg

Ikke på valg er:  Bonnie Hyldahl Nielsen (formand og sekretær)

Anette Johansen

Ghita Tougaard vil gerne træde ind i bestyrelsen, hvilket vedtages. Majken, Marlene, Anette og Bonnie fortsætter i bestyrelsen, Kirsten går af, men fortsætter som frivillig hjælpende hånd udenfor bestyrelsen.

Valg af revisor, iht. vedtægternes § 11: Svend Aage og Flemming fortsætter som revisorer.

På valg er Svend Aage Dahlgaard.

Valg af 1 eller flere suppleanter til bestyrelsen for 1 år: Lene Bay Rosengaard vælges som suppleant

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år: Frank Huulgaard vælges som revisorsuppleant.

Eventuelt – herunder kan intet vedtages:

Der starter et hold op under forsamlingshusudvalget, der kaldes De Blå Mænd. De har valgt frivilligt at hjælpes ad med store og små forbedringer af forsamlingshuset, de kan prioritere arbejdsopgaver, og udvælge projekter der skal søges fonde til, herunder anskaffe tilbud på projekterne. Mændene er Christian Harbo, Niels Juulsgaard, Bent Pedersen, Peter Christensen og Bruno Svendsen.

Naturstyrelsen har et brugerråd, som vi i bestyrelsen opfordres til at være medlem af. Egon Thomassen vil gerne deltage i rådet uden for bestyrelsen. Han melder sig til på jgh@nst.dk

Landsbypuljen har bevilget 47.000,- til en nødudgangsløsning til forsamlingshusets førstesal fra rummet, der bruges af Klub´n. Dette er ved at blive etableret i skrivende stund. Der laves en døråbning og monteres en trappe uden på bygningen bag huset. Der mangler nu en løsning på opvarmning af rummet, da radiatorerne fjernes, og Beboerforeningen har indvilget i at hjælpe økonomisk med indkøb af en varmepumpe, hvis det bevilgede beløb overskrides.

Hjertestarteren har bestyrelsen valgt at oprette et serviceabonnement på, så ingen frivillig skal stå med ansvaret.

Søren Ryge-arrangementet i byen er en del af ”Elro-dagene”, som Elrofonden, der har opfordret klubber og foreninger i Elros gamle forsyningsperiode til at deltage i. Elrofonden betaler udgifterne til kunstneren/foredragsholderen, hvis man selv etablerer kontakten, og lægger hus til samt arbejdskræfter. Den entre´ der skal betales tilfalder arrangøren, som dermed støttes af Elrofonden på en alternativ måde. Vær opmærksomme på alle de spændende arrangementer i hele området i disse dage, hvis I vil have én på opleveren.

Referent Bonnie Hyldahl Nielsen